Põhikiri

Mittetulundusühingu Risti Rahvaselts põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing Risti Rahvaselts (edaspidi ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev heategevuslik organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Lääne-Nigula vald.

1.2 Ühingu eesmärgiks on kohaliku kogukonna kultuuriloo ja loodusväärtuste säilitamine, arendamine ja eksponeerimine ning kultuuri- ja huvitegevuse korraldamine, Risti piirkonna (Risti alevik, Jaakna ja Rõuma küla) esindamine ning inimsõbraliku elukeskkonna alalhoidmine ja arendamine, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

1.2.1 Esitab omapoolseid ettepanekuid omavalitsusorganitele piirkondliku tegevuse edendamiseks;

1.2.2 Arendab ja teeb partnerluse põhimõttel koostööd teiste mittetulundusühingute, asutuste, organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal;

1.2.3 Osaleb valla tähtsate objektide korrastustöödel ja arendamisel;

1.2.4 Pakub erinevatele sihtrühmadele suunatuid tegevusi peamiselt tasuta või muul kasumit mitte taotleval viisil;

1.2.5 Toetub tegevuses liikmeskonna vastutustundele ja algatusvõimele, julgustades liikmeskonda aktiivsusele ja ühistegevusele;

1.2.6 Aitab kaasa piirkonna majanduse-, sotsiaalse ja kultuuritaseme arengule ja rahvakultuuri ja huvitegevuse arendamisele;

1.2.7 Avalikuks kasutamiseks mõeldud rajatiste ja ehitiste rajamine ning nende haldamise korraldamine

II LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE KORD JA TINGIMUSED

2.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus soovija kirjaliku avalduse alusel ühe kuu jooksul;

2.2 Ühingust välja astumiseks esitab isik juhatusele kirjaliku avalduse;

2.3 Ühingu liikme võib ühingust välja arvata, lisaks seaduses sätestatud juhtudele, juhatuse otsusega kui ta:

2.3.1 kahjustab oma tegevusega ühingu nime või mainet;

2.3.2 on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või ühingu organite poolt talle pandud kohustused;

2.3.3 ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu, ega taotlenud tasumistähtaja pikendamist;

2.3.4 ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud ettevõtmisel;

2.4 Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid.

3.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.

3.3 Ühingu liikmel on kohustus tasuda üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks ühingu liikmemaks, mille suurus ja tasumise kord on kinnitatud üldkoosoleku otsusega;

3.4 Kasutada ettenähtud korras ühingu vara;

3.5 Olla valitud ühingu juhtorganite liikmeks;

3.6 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

IV JUHTIMINE

4.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl. Iga liige esindab ennast isiklikult.

4.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.

4.3 Juhatus informeerib oma liikmeid hiljemalt seitse päeva  enne üldkoosoleku toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast

4.3 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

4.4 Ühingu juhatus valitakse kolmeks  aastaks ja sinna võib kuuluda kolm kuni seitse liiget, kelle määrab üldkoosolek.

4.5 Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.

4.6 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustuvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.

4.6 Juhatuse pädevusse kuulub muuhulgas:

4.6.1 Ühingu igapäevategevuse korraldamine;

4.6.2 Ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;

4.6.3 Ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;

4.6.4 Majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;

4.6.5 Ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele;

4.7 Juhatuse liikmetele võib maksta õigustatud tasu, kuid makstav tasu ei ületa sama töö eest ettevõtluses makstavat tasu.

V MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

5.1 Ühingu halduskulud peavad vastama ühingu tegevuse iseloomule ja põhikirjalistele eesmärkidele;

5.2 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.

5.3 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

5.4 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

 

Käesolev põhikiri on kinnitatud MTÜ Risti Rahvaseltsi üldkoosoleku otsusega 27.06.2014.a

Advertisements